Research Centers and Guide List

Research Center Subject

Guide Name

Political Science

Dr. B.N. Meshram

Dr. Anjana Thakur

Botany

Dr. Anita Maheshwar

Dr. Sonal Mishra

Dr. Trilok Kumar

Ecomonics

Dr. D.P. Kurrey

Dr. Mahesh Shrivastava

Dr. Sunita Shrivastava

Philosophy

Dr. Harnam Singh Alreja

Hindi

Dr. Shankarmuni Rai

Dr. Chandra Kumar Jain

Dr. B.N.Jagrit

English

Dr. Neelu Shrivastava

Dr. Anita Saha

Sanskrit

Dr. Divya Deshpandey

Dr. Lalit Pradhan

Geography

Dr. K.N. Prasad

Dr. Anil kumar Mishra

Dr. S. Jenamani

History

Dr. Shailendra Singh

Commerce

Dr. H.S. Bhatia

Chemistry

Dr. Dakeshwar Verma

Dr. Priyanka Singh

Zoology

Dr. Sanjay Tiskey

Dr. Majid Ali

Biotechnology

Dr. Pramod Kumar Mahish

Mathematics

Dr. Hemant Sao

Physics

Dr. Suresh Patel


qt8gt0bxhw|001020254935|db_gdcrrjn1|TBL_PAGE_DETAIL|TOPIC_DESCRIPTION|AFC034A4-73D5-41AA-9855-F59C0FF33D1B